• 01.
  Сканирайте
  Вашите
  Документи
 • 02.
  Прикачете ги към вашата папка в сайта
 • 03.
  Ние ще ги обработим и ще поставим справка за вас

Абонаментно счетоводно обслужване


 

І. Текущо завеждане на счетоводни регистри:

 

- Изготвяне на индивидуален сметкоплан;

- Обработка на първични и вторични счетоводни документи - фактури с контрагенти (клиенти и доставчици) на обслужваните дружества, следене на разплащания с тях;

- Работа с приходно-разходни документи, отразяване на касови и банкови операции, интернет банкиране, работа с електронен подпис;

- Обработка на авансови отчети;
- Начисляване и изплащане на заплати и осигуровки;

- Оценка и преоценка на ДМА,НДМА, финансови активи, преоценка на валута;

- Изчисляване на производствена себестойност;

- Оформяне на складови документи и следене на складови наличности;

- Осъществяване на контрол и анализ на постъпващата счетоводна информация и своевременно информиране на Ръководствата на обслужваните дружества.

 

ІІ. Съставяне на междинни отчети и справи. Периодични данъчни декларации:

 

- Изготвяне и подаване справки-декларации по ДДС, осчетоводяване на ВОП, ВОД, подаване на Intrastat декларации;

- Изготвяне на месечна и тримесечна оборотна ведомост и хронологичен регистър на всички счетоводни сметки (главна книга);

- Изготвяне и подаване на други  периодични данъчни декларации - Декл. по чл.55 от ЗДДФЛ, Декл.чл.15 и чл.17 от ЗМДТ и др.

- Изготвяне на междинни финансови отчети на дружества с  основните  форми - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричните потоци, отчет за промените в собствения капитал и приложенията към отчета.

 

ІІІ. Работа с данъчни институции:

 

- Изготвяне на счетоводни справки във връзка с данъчни проверки и ревизии. Работа с НАП, НОИ, МДТ.

 

ІV.Годишно счетоводно приключване:

 

- Провеждане на годишна инвентаризация на разчетите с контрагенти, на складови и касови наличности;

- Съставяне на счетоводна политика на дружества;

- Съставяне на годишни финансови отчети в съответствие със ЗСч, МСФО, НСФОМСП с приложенията към тях;

- Съставяне на консолидирани финансови отчети;

- Изготвяне и подаване на годишни статистически форми към НСИ;

- Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗКПО, изчисляване на данъци върху разходите, МДТ, окончателни данъци;

- Годишна корекция на ДДС;
- Подготовка на годишни отчети за одиторска проверка и заверка.