• 01.
  Сканирайте
  Вашите
  Документи
 • 02.
  Прикачете ги към вашата папка в сайта
 • 03.
  Ние ще ги обработим и ще поставим справка за вас

Полезни документи


 

*        Данъчни документи за физически лица

*        Данъчни документи за юридически лица

*        Декларации

*        Договори

*      Документи относно обезщетения, получавани от НОИ

*        Заповеди

*        Заявления

*        Интрастат документи

*        Молби

*        Протоколи

*        Служебни бележки

*        Справки

*        Уведомления

*        Удостоверения

*        Други документи

 


Заповеди

 

 

Заповед за командировка

Заповед за командировка в страната

Заповед за командировка в чужбина

Заповед за лице представител пред Инспекция по труда

Заповед за дисциплинарно уволнение

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание

Заповед за налагане на наказание - Дисциплинарно уволнение

Заповед за отпуск

Заповед за отлагане на платен годишен отпуск по чл.176, ал.2

Заповед за платен годишен отпуск

Заповед за полагане на извънреден труд

Заповед за прекратяване по чл.328

Заповед за прекратяване на трудов договор по чл.331

Заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Заповед за прекратяване на трудово правоотношение

Заповед за разрешаване ползването на отпуск

Заповед за разрешаване ползването на платен годишен отпуск

  

 

 

Документи относно обезщетения, получавани от НОИ

 

 

обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и)

обр.УП-2. Удостоверение за осигурителен доход

обр.УП-3. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж

обр.УП-4. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството

обр.УП-5. Декларация за семейни обстоятелства -встъпване в нов брак

обр.УП-7. Удостоверение за размер и вид на пенсия/и и добавка/и

обр.УП-7А. Удостоверение, че лицето не е пенсионер

обр.УП-8. Удостоверение за доход от пенсия(и) и добавка(и)

обр.УП-8А. Удостоверение за промяна в пенсията/ите

обр.УП-12. Удостоверение по чл. 70 от НПОС

обр.УП-16. Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж